กิจกรรมโรงพยาบาลเบตง


 


 

ขอแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงฯ
ประกาศ วันที่ 3 ธ.ค.
2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ
เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงฯ
ประกาศ วันที่ 22 พ.ย. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)เวชกิจฉุกเฉิน

รับสมัครคัดเลือก ลจ.ชค. (จพ.สาธารณสุข)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (เจ้าพนักงานธุรการ)

/10/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์(เจ้าพนักงานพัสดุ) 9/10/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(พนักงานประจำห้องทดลอง) 9/10/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก(พนักงานบัตรรายงานโรค) 9/10/2561

รายละเอียดการรับค่าตอบแทน ฉ.11

>>> รายละเอียดการรับค่าตอบแทน ฉ.11
>>> หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน
>>>รายชื่อวิชาชีพที่สามารถรับค่าตอบแทน
>>> แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน
>>> แบบฟอร์มรับรองสิทธิเพื่อขอรับค่าตอบแทน

โรงพยาบาลเบตงจัดทำโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียน
Betong SmartAudit V.1.0 >>.Download Prgrame >> FREE

<<< ดูประกาศย้อนหลัง >>>

 


รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำ
งวด 12 ปี 2561

>>>> รายละเอรดเงืนฝาก >>> รายละเอียดเงินสด

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลอง เดือนกันยายนม 2560

รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือน มิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2560

 

 

 

 


คู่มือการป้องกันการจมน้

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)

คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

สรุปข้อร้องเรียนปีงบประมาณ 2561-1

ระเบียบกลุ่มคิดดีทำดี

รายงานการประชุม ITA ครั้งที่ 1/2560

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง(ปปช.) สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
ประกาศวันที่ 25 ต.ค.2561
>> เอกสารแนบท้าย 1 >> เอกสารแนบท้าย 2
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ(1) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561
การขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ(2) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์14รายการ(1) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประกาศวันที่ 20 ธ.ค. 2560

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์14รายการ(2) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561

ประกาศวันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดืออน มกราคม 2561

มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2560

ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560

เอกสารเผยแพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download----เอกสาร 1 ---- เอกสาร 2

ตาราง ปปช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560
..ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ฯ
ประกาศวันที่18 ส.ค. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560
ประกาศ..สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560
แผนงบลงทุน ปี 2560   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
     

 

 


 

คลินิก ตรวจโรคทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 115 ,116

คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์สุกรี แวมามะ
นายแพทย์ธนากร ยิ่งรักพันธุ์

คลินิก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์ทนุธรรม พิกุลแก้ว

คลินิก หู คอ จมูก
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
แพทย์หญิงทับทิม ชาติวัฒนธรรม
แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์
นายแพทย์อนุกูล รัตนาวิบูลย์

คลินิก อายุรกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 334
นายแพทย์ จิตติ จันทรมงคล
นายแพทย์ มนต์ชัย เย็นสุข
แพทย์หญิงขนิษฐา รัชตเศรษฐกิจ

คลินิก กุมารเวชกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 116
นายแพทย์ ศิริพงศ์ ศรุตินันท์
แพทย์หญิง จารุวรรณ สินจินดา

แพทย์หญิง กนกวรรณ โศจิศิริกุล

คลินิก สูติกรรม / อนามัยเจริญพันธุ์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 117
แพทย์หญิง เกสินี อันทานุวัฒน์
แพทย์หญิง นฤมล ลพานุสรณ์

คลินิก จักษุวิทยา
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
--------------------

คลินิก ทันตกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 121
ทันตแพทย์ ชัยศักดิ์ แซ่ว่อง
ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ เย็นสุข

 

 

 
 

 จำนวนผู้เข้าชม 15668 ครั้ง

จัดทำและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลเบตง