ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสรรถนะ (ทดสอบตัวอย่างงาน) ในตำแหน่ง

" นักวิชาการคอมพิวเตอร์ "

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 256 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่18 มกราคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่10 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

>>> 1.แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

>>> 2.เอกสารประกอบการคัดเลือก

ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรค ธาลัสซีเมีย ฉบับปรับปรุง..
จัดทำโดย @ทับทิม ชาติวัฒนธรรม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560


>>> 1.แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
>>> 2.เอกสารประกอบการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเบตง
ประกาศวันที่ 29 ก.ย. 2560

รายละเอียดการรับค่าตอบแทน ฉ.11

>>> รายละเอียดการรับค่าตอบแทน ฉ.11
>>> หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน
>>>รายชื่อวิชาชีพที่สามารถรับค่าตอบแทน
>>> แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทน
>>> แบบฟอร์มรับรองสิทธิเพื่อขอรับค่าตอบแทน

โรงพยาบาลเบตงจัดทำโปรแกรมตรวจสอบเวชระเบียน
Betong SmartAudit V.1.0 >>.Download Prgrame >> FREE

 

<<< ดูประกาศย้อนหลัง >>>

 


รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลอง เดือนกันยายนม 2560

รายงานงบทดลองเดือน สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือน มิถุนายน 2560

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2560

 

 

 

 

 

 


 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง(ปปช.) สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน
การขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดืออน มกราคม 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑืวิทยาศาสตร์
์และการแพทย
ประกาศวันที่ 20 ธ.ค. 2560

ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561

ประกาศวันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560

มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2560

ตาราง ปปช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560

เอกสารเผยแพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download----เอกสาร 1 ---- เอกสาร 2

ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560
..ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ฯ
ประกาศวันที่18 ส.ค. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศ..สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2560
   
แผนงบลงทุน ปี 2560    

 


 

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเบตง

ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม

สถานีอนามัยบ้าน กม.7

สถานีอนามัยบ้าน กม.18

สถานีอนามัยบ้านยะรม

สถานีอนามัยบ้านมาลา

สถานีอนามัยอัยเยอร์เวง

สถานีอนามัยอัยอร์เบอร์จัง

สถานีอนามัยบ้านบ่อน้ำร้อน

สถานีอนามัยบ้านวังใหม่

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลยะลา

โรงพยาบาลยะหา

โรงพยาบาลกาบัง

โรงพยาบาลรามัน

โรงพยาบาลบันนังสตา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต12

 

  


 

คลินิก ตรวจโรคทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 115 ,116

คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์สุกรี แวมามะ
นายแพทย์ธนากร ยิ่งรักพันธุ์

คลินิก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์ทนุธรรม พิกุลแก้ว

คลินิก หู คอ จมูก
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
แพทย์หญิงทับทิม ชาติวัฒนธรรม
แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์
นายแพทย์อนุกูล รัตนาวิบูลย์

คลินิก อายุรกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 334
นายแพทย์ จิตติ จันทรมงคล
นายแพทย์ มนต์ชัย เย็นสุข
แพทย์หญิงขนิษฐา รัชตเศรษฐกิจ

คลินิก กุมารเวชกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 116
นายแพทย์ ศิริพงศ์ ศรุตินันท์
แพทย์หญิง จารุวรรณ สินจินดา

แพทย์หญิง กนกวรรณ โศจิศิริกุล

คลินิก สูติกรรม / อนามัยเจริญพันธุ์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 117
แพทย์หญิง เกสินี อันทานุวัฒน์
แพทย์หญิง นฤมล ลพานุสรณ์

คลินิก จักษุวิทยา
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
--------------------

คลินิก ทันตกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 121
ทันตแพทย์ ชัยศักดิ์ แซ่ว่อง
ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ เย็นสุข

 

 

 
 

 จำนวนผู้เยี่ยม Error