กิจกรรมโรงพยาบาลเบตง


 


 

ประกาศรับสมัครพนักงานเปล
ประกาศ วันที่ 19 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ นวก.คอมพิวเตอร์
ประกาศ วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (นวก.คอมฯ)
ประกาศ วันที่ 10 มิ.ย. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (นวก.คอมฯ)
ประกาศ วันที่ 7 มิ.ย. 2562

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง จพ.พัสดุ
ประกาศ วันที่ 28 พ.ค. 2562

ประกาศรายชื่อ ตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศ วันที่ 28 พ.ค. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตร์

ประกาศวันที่ 15 พ.ค. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศ วันที่ 8 พ.ค.2562

 

<<< ดูประกาศย้อนหลัง >>>

 


 

 

 

 


 

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตารางแสดงประจำปี 62

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน รพ.เบต

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รพ.เบต

ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริ

แผนปฏิบัติราชการ รพ.เบตง ประจำปี 2562

รายงานผลแผนการปฏิบัติราชการ รพ.เบตง ประจำปี 2562

คำสั่งคณะกรรมการ ITA ปี62

นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รพ.เบ

ปฏิทินประเมิน ITA จากสสจ.ปี62

ประกาศเจตนารมณ์สุจริต 2562

เวที่ประชาคมEB5-7

เอกสารเผยแพร่EB5-EB26

แนวปฏิบัติการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปี 2562

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

เวทีประชาคมชุมชนต้นแบบ

แนวปฏิบัติการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับ ปรุงตนเอง ปี 2561มิถุนายน 2561

คู่มือการป้องกันการจมน้ำ

คู่มือปฏิบัติงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ(การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์)

คู่มือ ป้องกันผลประโยชน์

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

สรุปข้อร้องเรียนปีงบประมาณ 2561-1

ระเบียบกลุ่มคิดดีทำดี

รายงานการประชุม ITA ครั้งที่ 1/25

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง(ปปช.) สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
ประกาศวันที่ 25 ต.ค.2561
>> เอกสารแนบท้าย 1 >> เอกสารแนบท้าย 2
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ(1) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
การขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7รายการ(2) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์14รายการ(1) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ประกาศวันที่ 20 ธ.ค. 2560

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์14รายการ(2) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2561

ประกาศวันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2561

ประกาศราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19 รายการ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

เอกสารเผยแพร่การจัดซิ้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561

Download----เอกสาร 1 ---- เอกสาร 2

ตาราง ปปช ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16 รายการ  
..ขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ฯ
ประกาศวันที่18 ส.ค. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ  
ประกาศ..สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศวันที่ 24 ก.พ. 2560
ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ  
แผนงบลงทุน ปี 2560 . .

 

 


 

คลินิก ตรวจโรคทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 115 ,116

คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์สุกรี แวมามะ
นายแพทย์ธนากร ยิ่งรักพันธุ์

คลินิก ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 181
นายแพทย์ทนุธรรม พิกุลแก้ว

คลินิก หู คอ จมูก
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
แพทย์หญิงทับทิม ชาติวัฒนธรรม
แพทย์หญิง วิมลรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์
นายแพทย์อนุกูล รัตนาวิบูลย์

คลินิก อายุรกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 334
นายแพทย์ จิตติ จันทรมงคล
นายแพทย์ มนต์ชัย เย็นสุข
แพทย์หญิงขนิษฐา รัชตเศรษฐกิจ

คลินิก กุมารเวชกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 116
นายแพทย์ ศิริพงศ์ ศรุตินันท์
แพทย์หญิง จารุวรรณ สินจินดา

แพทย์หญิง กนกวรรณ โศจิศิริกุล

คลินิก สูติกรรม / อนามัยเจริญพันธุ์
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 117
แพทย์หญิง เกสินี อันทานุวัฒน์
แพทย์หญิง นฤมล ลพานุสรณ์

คลินิก จักษุวิทยา
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 134
--------------------

คลินิก ทันตกรรม
ติดต่อ โทร. 0-73-23-4078-9 ต่อ 121
ทันตแพทย์ ชัยศักดิ์ แซ่ว่อง
ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ เย็นสุข

 

 

 
 

 จำนวนผู้เข้าชม Error