นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเบตง

ปีงบประมาณ 2560 - 2564

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชายแดนชั้นนำที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการที่ครอบคลุมทั้ง5มิติอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3.พัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชน

4.เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และความสุขของบุคลากร

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์รวม

ประชาชนมีสุขภาพดีได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมี

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 5 มิติในทุกกลุ่มวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

2.พัฒนา/ขยายระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขชายแดนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3.พัฒนาระบบบริการจัดการทรัพยากรบุคคล

4.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ

5.พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถดูแลตนเองได้ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

2.ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและรองรับปัญหาสาธารณสุขชายแดน

3.บุคลากรมีศักยภาพ มีความสุข มีความผูกพันต่องค์กร

4.ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

5.ระบบการเงินการคลังที่มีเสถียรภาพ

 

 

 


 
จัดทำและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลเบตง